Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen


MC1 KampioenAlgemene Ledenvergadering
14 september 2018


De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 14 september in De Boei in Vinkeveen. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom vanaf 20:00u. 

Indien op dit tijdstip het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is wordt de vergadering afgelast. De volgende Algemene ledenvergadering wordt dan gehouden op vrijdag 21 september 2018 in De Boei om 20.15 uur.

Agenda

01. Opening
02. Mededelingen, ingekomen stukken.
• Terugkoppeling rondje teams.
• AVG
• Beach
03. Notulen vorige Ledenvergadering inclusief actiepunten
04. Verslag Secretariaat
05. Verslag Jeugdcommissie
06. Verslag Technische Commissie
07. Verslag Wedstrijdleiding
- diploma-uitreiking scheidsrechters
08. Verslag PR
09. Verslag Penningmeester
10. Verslag Kascommissie
11. Begroting sportjaar 2018/2019 & contributievaststelling
12. Bestuursverkiezing:
• Aftredend en herkiesbaar
• Voorzitter: Wil Voorbij
• Secretaris: Denise Bijlsma van der Laan
13. Benoeming commissies:
• Kascommissie:
o Bestond uit Pim Dekker en Judith Jongerius (Max Bouman reserve)
o Benoeming van nieuw lid kascommissie én nieuwe reserve
• Jeugdbestuur:
o
• Technische commissie:
o Irma Schouten is lid geworden van de TC na het vertrek van Denise en Wil
14. Mededelingen voorzitter
15. Rondvraag

SluitingNaar het overzicht