Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen


Protocol ongewenst gedrag

Inleiding
V.V. Atalante Vinkeveen wil een vereniging zijn waar iedereen die bij de vereniging betrokken is zich veilig kan voelen. Het bestuur spant zich daarom in voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat, ongeacht ieders verantwoordelijkheid.

Daartoe is tevens dit protocol opgesteld waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe te handelen in geval van ongewenst gedrag, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe afhandeling plaats moet vinden, rekening houdend met de belangen van slachtoffer én beklaagde.

In de tekst wordt uitsluitend de mannelijke vorm gebruikt. Dit protocol is echter van toepassing op alle personen in die bepaalde functie.

Definities
Ongewenst gedrag:
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en seksuele intimidatie (definitie NOC*NSF).

Seksuele intimidatie:
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan seksueel (getint) gedrag dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, gebaren of opmerkingen, van een vervelend grapje tot aanranding.

Trainer:
Onder trainer wordt verstaan de persoon die namens de vereniging de training of sportactiviteit (bege)leidt.

Kaderlid:
Onder kaderlid wordt verstaan (bege)leider in de meest brede zin. Zo vallen trainers, coaches, bestuur en anderszins begeleiders onder dit begrip.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP):
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportclub of -bond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP helpt melders op weg naar hulp, maar is er ook om preventief beleid op te zetten. De VCP is onafhankelijk. Elke sportbond heeft een VCP. Atalante heeft een eigen VCP. Op de site is vermeld hoe met deze functionaris contact kan worden verkregen. Bij de NeVoBo, is Janine Pleizier de VCP, te bereiken via mail of bel 06 4631 7335.

Behandelaar:
Voorzitter, voorzitter jeugdcommissie of een door het bestuur aangewezen onafhankelijk behandelaar. De leden van de Commissie van Beroep en/of de VCP zijn in dat geval enkele opties.

Commissie van Beroep:
De commissie van beroep bestaat uit drie onafhankelijke leden van de vereniging. Zij maken geen deel uit van het bestuur. De commissie bemiddelt in geval van een conflict met het bestuur. Indien nodig neemt zij een bindend besluit.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag wordt voor alle kaderleden, waaronder trainers, scheidsrechters en bestuursleden verplicht. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat de vereniging hiermee een concreet signaal afgeeft dat het het tegengaan van ongewenst gedrag serieus neemt. Bovendien wordt met het instellen van de VOG-verplichting een bijdrage geleverd aan een veilig sportklimaat.

Procedure aanvraag:
Via het account op Justis.nl worden door of namens het bestuur de gegevens van het kaderlid voor wie een VOG wordt aangevraagd, ingevuld. Via Justis.nl zal het kaderlid vervolgens een uitnodiging krijgen om de aanvraag te bevestigen. Na bevestiging ontvangt het kaderlid na ongeveer een week de VOG per mail. Het bestuur ontvangt daarvan een melding. De houder toont zijn VOG aan een vertegenwoordiger van het bestuur. Hiervan wordt een aantekening gemaakt in het verenigingsarchief.

Uitgangspunten en gedragsregels
Niemand mag activiteiten binnen het verband van onze vereniging gebruiken voor doeleinden van eigen nut en/of bevrediging die in strijd zijn met algemene integriteitsbeginselen. Vooral ongewenste intimiteiten van welke aard dan ook worden onder geen beding getolereerd. Het “Centrum Veilige Sport Nederland” (CVSN) van NOC-NSF heeft voor iedere doelgroep gedragsregels opgesteld. Zie bestuurder, scheidsrechter, trainer/coach, en sporter. Deze gedragsregels worden door de bestuurders, trainers en scheidsrechters van de vereniging onderschreven. Op onze website zijn deze links ook opgenomen.

Het Bestuur zal personen, die veroordeeld werden voor handelingen in strijd met deze gedragsregels weigeren voor een functie of taak binnen de vereniging. Het bezit van een VOG helpt het Bestuur bij het nemen van dit besluit.

Dit protocol bevat een aantal afspraken en daaruit voortvloeiende handelwijzen voor situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan dit leiden tot een besluit van een (schriftelijke) berisping tot royement door het bestuur. Een eventueel strafrechtelijk vervolg kan daarnaast ingesteld worden.

De vereniging beschikt ook over een Vertrouwenscontactpersoon. (VCP) Atalante beschikt daarnaast over een Commissie Van Beroep.

Procedure

 • In het geval van waargenomen ongewenst gedrag spreekt de trainer de pleger hierop aan. Indien dit niet leidt tot een gedragsverandering meldt hij dit aan één van de bestuursleden.
 • In ieder geval zal hij actie ondernemen als een slachtoffer zich tot hem wendt.
 • Een slachtoffer kan zich voor advies te allen tijde wenden tot de VCP, de trainer of een bestuurslid. Deze adviseert op basis van de ernst van de klacht hoe verder te handelen. Eventueel neemt hij contact op met een vertrouwenspersoon van de bond voor advies.
 • Indien de situatie daartoe aanleiding geeft stelt de trainer of de VCP het bestuur in kennis. Het bestuur beraadt zich over mogelijk te nemen maatregelen. Dit staat los van eventueel te ondernemen actie door een vertrouwenspersoon of het slachtoffer zelf.
 • De trainer kan zich voor advies wenden tot de VCP of het bestuur.
 • Een door de VCP in te schakelen vertrouwenspersoon zal onafhankelijk van persoonlijke of verenigingsbelangen optreden en hij kan betrokkenen adviseren om de juiste stappen te nemen. Een vertrouwenspersoon is met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid bevoegd de beklaagde of andere betrokkenen te horen en informatie in te winnen.
 • In het geval dat strafbare handelingen worden vermoed en er AANGIFTE wordt gedaan bij de politie, kan een verdachte voor de duur van het onderzoek worden uitgesloten van verenigingsactiviteiten.


Opvang van het slachtoffer
Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het zorgen voor een adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag.
 • Het zorgen voor vertrouwelijke behandeling van gegevens.
 • Het terzijde staan van het slachtoffer bij het indienen van een formele klacht.


Bovenstaande geschiedt zoveel mogelijk door of in samenwerking met de VCP.

Doen van een melding
Het slachtoffer kan kiezen voor het doen van een melding, mondeling of schriftelijk. In onderling overleg bewaakt één van de ontvangers of de melding leidt tot de gewenste gedragsverandering. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt met de beklaagde.
Een schriftelijke melding wordt gericht aan de voorzitter of, in geval het slachtoffer een jeugdlid is, aan de voorzitter van het jeugdbestuur.
Bij een anonieme melding wordt door de ontvanger met het bestuur overlegd of toch een verder onderzoek gerechtvaardigd is.

Procedure na een melding
Indien de melding niet leidt tot de gewenste gedragsverandering of de aard of ernst van de melding daartoe aanleiding geeft, wordt deze door een behandelaar in behandeling genomen. Hij kan worden ondersteund door het bestuur.

 1. De activiteiten van de behandelaar worden per casus vastgelegd in een logboek.
 2. De behandelaar zal na de melding contact opnemen met het vermeende slachtoffer. Indien het slachtoffer minderjarig is, voert de behandelaar het gesprek altijd met medeweten of in het bijzijn van ten minste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers, tenzij deze zelf beklaagde is.
 3. De behandelaar zal het slachtoffer en/of diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers, indien gewenst, voorzien van adresgegevens van mogelijk te consulteren instellingen. De behandelaar zal zo nodig de aanbeveling doen om aangifte te doen bij de politie. De behandelaar kan er voor kiezen om in overleg met de VCP of het bestuur een vertrouwenspersoon in te schakelen.
 4. De behandelaar maakt aantekeningen van het gesprek en laat deze verifiëren en zo nodig aanvullen door het slachtoffer en, indien minderjarig, ook door een ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Doel hiervan is misverstanden te voorkomen en eventuele afspraken vast te leggen.
 5. De behandelaar informeert de beklaagde over de melding en vraagt hem hierop te reageren. Indien wenselijk voert de behandelaar na de reactie een nader gesprek met de beklaagde. Indien de beklaagde minderjarig is vindt het gesprek plaats samen met één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de beklaagde. Ook bespreekt hij met de beklaagde de stappen die mogelijk kunnen worden ondernomen.
 6. De behandelaar maakt aantekeningen van het gesprek en laat deze verifiëren en zo nodig aanvullen door de beklaagde en, indien minderjarig, ook door een ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Doel hiervan is misverstanden te voorkomen en mogelijke afspraken vast te leggen.
 7. Informatie over een casus wordt gedurende de adviesfase bewaard in het archief van de behandelaar en is uitsluitend ter inzage voor leden van het bestuur.
 8. Op basis van de verzamelde informatie brengt de behandelaar een advies uit aan het bestuur, waarbij alle documentatie door de behandelaar aan de secretaris van het bestuur wordt overgedragen.
 9. Indien externe communicatie gewenst of gevraagd wordt, zal deze worden verzorgd door een lid van het bestuur.
 10. Een behandelaar is er voor klager én beklaagde. De behandelaar zal alle informatie die hij heeft verkregen (behalve voor de direct betrokkenen) strikt geheimhouden, tenzij die informatie aan derden bekend moet worden gemaakt uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting.


Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats door het bestuur op basis van het advies van de behandelaar, of op basis van een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens
Nadat het bestuur een besluit heeft genomen, zal de secretaris alle documentatie onderbrengen in een voor derden ontoegankelijk archief. Het doel van deze verwerking is het beschikbaar blijven van de gegevens zodat kan worden voorkomen dat een mogelijke schuldige zich gedurende de periode dat hij van het lidmaatschap mocht zijn uitgesloten, opnieuw als lid wordt geaccepteerd.

Kader
Dit protocol geldt voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel buiten reguliere activiteiten als ook bij incidentele evenementen voor hebben gedaan.

Organisaties
Voor hulp/opvang/begeleiding van slachtoffers (en ouders/wettelijke vertegenwoordigers) kan men zich, indien gewenst, autonoom wenden tot:

 • NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie; 24/7 bereikbaar op 0900-2025590.
 • Bureau Jeugdzorg; 24/7 bereikbaar voor crisissituaties via 088-0666999.
 • Bureaus voor algemeen maatschappelijk werk.
 • Bureaus voor slachtofferhulp (0900 – 0901).
 • De huisarts (eventueel van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers).
 • De Geestelijke Gezondheidszorg (meestal alleen via de huisarts).
 • Advies & Meldpunt Kindermishandeling via landelijk nummer: 0900-1231230.


Op de website van de NOC*NSF staan verder Vertrouwenspersonen genoemd, die te allen tijde door het bestuur of VCP ingeschakeld kunnen worden:

http://nocnsf.nl/nocnsf.nl/olympische-droom/sport-en-maatschappij/seksuele-intimidatie/vertrouwenspersonen/vertrouwenspersonen.